Foreningen/Medlem/Kontakt

 

Sidens indhold: "Kontakt", "Medlemskab", "Om Foreningen", "Vedtægter"

 

Du kan kontakte foreningen HumanCare Russia ved at skrive til hcr@humancarerussia.dk

eller ved at kontakte os på de adresser, e-mail, telefon mv., du finder herunder.

 

Du er velkommen som medlem.

Indmeldelse i HumanCare Russia sker ved at skrive til hcr@humancarerussia.dk

Oplys navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Kontingentet udgør for år 2018: 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og 150 kr. for pensionister og indbetales på Reg. nr. 8418 Kontonr: 8920009191.

NB: Ved overførsel: Vigtigt: Skriv Navn (eller så meget, der er plads til) både på den korte linje og i meddelelsesfeltet,for at være sikker på, at vi får besked. Tilføj "Ktg"

 

Direkte kontakt

 

Connie Meyer - Koordinator i Moskva

Email: connie.moscow@gmail.com Tlf.: +7 916 677 76 48

Skype: connie.meyer2012

 

Ellen Margrethe Krabbe- Formand & kontaktperson

Email: emk7@hotmail.dk Tlf.: 26 18 67 11

 

Ulla Carstensen - Næstformand og Sekretær

Email: ulla.carstensen@yahoo.dk Tlf.: 22153670

 

Elisabeth Louise Brøker - Kasserer & Webmaster

Email: elisabethlouise.7@gmail.com Tlf.: 26 65 62 88

 

Jesper Steen Andersen - Bestyrelsesmedlem

 

Britt Thorstensen - suppleant

 

Foreningen HumanCare Russia blev stiftet i Betlehem Sogn menighedslokaler, 30.01.2010.

Initiativet tager udgangspunkt i den russisk - ortodokse kirkes sociale arbejde i Rusland og har siden 1991 udgået fra foreningen “Hjælp til Rusland”, tidligere “Paulus-Samfundet”.

Det er foreningens formål er at støtte Connie Meyers humanitære arbejde i og omkring Moskva. Connie Meyer bosatte sig i januar 1992 i Moskva og har siden da været engageret i konkrete projekter, der efteruddanner læger og underviser unge, fremskaffer medicin til børn, støtter børnerige familier, enlige mødre samt invalide og gamle uden pårørende - og meget mere.

 

Foreningens vedtægter

 

§ 1 Foreningens navn er HumanCare Russia

 

§ 2 Foreningen hjemsted er København.

 

§ 3 Foreningens formål er at støtte den russisk ortodokse kirkes humanitære arbejde, ved at yde humanitær støtte af forskellig karakter til familier, enkeltpersoner, institutioner og gennem projekter.

 

§ 4 Foreningen tilføres midler ved medlemskontingenter, donationer, fondsansøgninger etc.klausuler på donationer skal respekteres.

 

§ 5 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Medlemskab opnås ved betaling af kontingent.

 

§ 6 Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 højst 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen.Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. I lige årstal er 2 medlemmer af bestyrelsen på valg og i ulige årstal er resten af medlemmerne på valg. Der vælges 1 suppleant for 2 år. Der vælges 1 revisor for 2 år . Bestyrelsen afholder mindst 3 møder årligt, samt så ofte det skønnes nødvendigt. Undtagelsesvis kan møder afholdes som telefon -skype møder. Bestyrelsen informerer jævnligt medlemmerne om økonomi, særlige behov og den aktuelle situation i Moskva gennem et informationsbrev (primært via mail). Medlemmer uden mail tilgodeses med almindelig post. Bestyrelsen redigerer og vedligeholder foreningens hjemmeside.

 

§ 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes årligt og senest 30 april.Indkaldelse til generalforsamling skal være medlemmerne i hænde via informationsbrev 3 uger før afholdelse.

 

§ 8 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revideret og underskrevet regnskab skal foreligge inden generalforsamlingen.

 

§ 9 Foreningens daglige ledelse foretages af forretningsudvalget bestående af formand, næstformand og kasserer. Forretningsudvalget tegner foreningen udadtil.

 

§10 Ændringer i nærværende vedtægter kræver 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling. Beslutning om opløsning af foreningen træffes af generalforsamlingen med et 2/3 flertal på to på hinanden følgende møder, der afholdes med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum. Ved opløsning beslutter generalforsamlingen et evt. overskuds anvendelse i overensstemmelse med foreningens formål.