Nyhed

Seneste generalforsamlingsreferat, regnskab og årsberetninger er under nyhedsbrevet.

 

Kære venner og medlemmer af HumanCare Russia

 

Vi håber, at alle har haft en god sommer og nydt det gode vejr.

Vi har travlt med at samle penge ind til menighedens trængende børnefamilier. Hvis du har ideer til indsamlinger eller fonde, vi kan søge, må du meget gerne fortælle os om dem. Hvis du vil stå for en lokal indsamling eller basar, må du meget gerne sige det. Vi sender gerne plakater og brochurer. Selv er vi ved at planlægge en julebasar, hvor vi håber at se mange af HCR’s venner. Køb russisk folklore og mange andre ting. Sæt kryds i kalenderen!!

 

Giv meget gerne ved Fradragsberettigede donationer mærket "HumanCare Russia" til enten:

Dansk Missionsråds konto: reg.nr. 4190 kontonr. 0010992354 eller

Lærernes Missions Forening reg.nr. 9570 Kontonr: 0008000484

eller ikke-fradragsberettiget til vores konto i OIKOS 8418 8920009191 – samme konto, hvor kontingentet betales. Kontakt: Formand Ellen Margrethe Krabbe - hcr@humancarerussia.dk tlf.: 26186711

 

De beste hilsner fra bestyrelsen

Ellen Margrethe Krabbe, Ulla Carstensen,

Elisabeth Louise Brøker, Jesper Steen Andersen og Britt Thorstensen

 

Connie Meyers Efterårshilsen 2018

 

Sommeren har været en helt utrolig travl periode med besøg, opgaver, dåb, samt et dødsfald.

Dagmarskolen er blevet hjemløs.

Dagmarskolen – til minde om Dagmar, dansk prinsesse, russisk zarina. Dagmarskolen er en syskole for kvinder uden arbejde eller uden uddannelse. Dagmarskolen blev stiftet den 27. august 1997 som et menighedsprojekt i samarbejde med fr. Pavel, da han var præst i kirken Den Hellige Feodor af Studion Klostret (i Konstantinopel) i centrum af Moskva.

Da fr. Pavel blev flyttet til kirken De Hellige Martyrer Tro, Håb, Kærlighed og deres mor Sophia i 2000 blev skolen første gang hjemløs og vi fortsatte arbejderne hjemme ved spisebordene.

I 2001 blev en af fr. Pavels studekammerater, Fr. Sergiy, provst i det nordøstlige Moskva, hvorunder fr. Pavels nye kirke hører. Provstiet har til huse på et tidligere gods med en smuk lille park, en kirke, en hovedbygning og tre mindre bygninger. Ved et besøg hos fr. Sergiy spottede jeg bygningerne og mange lokaler. Forsigtigt spurgte jeg om muligheden for et værelse til Dagmarskolen og fik øjeblikkelig et ja og vi fik et dejligt lokale. Jeg skaffede inventar og indrettede lokalet, så det blev funktionelt og hyggeligt at arbejde i.

Samtidig blev jeg bedt om at stå for undervisningen i håndarbejde i den nystartede Kristne Friskole. Marina underviste i knipling og Larissa i broderi i første til fjerde klasse.

For to år siden blev fr. Sergiy flyttet til en anden kirke, fr. Alexander overtog embedet og vi fik et fint samarbejde. Dog ophørte undervisningen i håndarbejde, da der ikke var midler til aflønning af lærerne.

I marts i år blev en biskop leder af stedet, meget forandredes og Dagmarskolen rykkede ud på et sidespor. Siden har en ny biskop overtaget ledelsen af stedet og fr. Alexander rådede mig til at flytte mine ting i skolens lokale, der nu også bruges til opbevaring af messetøj. Så i 32 graders varme begyndte vi at pakke sammen – og hvor havde vi fået samlet mange gode ting. Alt sy materialet har vi givet til et kloster i Moskva, møbler er fordelt til familier, der har behov og kniplematerialerne er givet til en kunsthåndværkerskole.

Det har været hårdt arbejde og lidt vemodigt at pakke sammen, men samtidig dejligt at se glæden hos modtagerne af vores gods.

Vi fik 17 dejlige år, havde mange vidunderlige timer, Dagmarskolen nåede at have 14 elever. Nu er vi igen flyttet hjem til spisebordene.

I juni afholdt fr. Alexander og hans hustru, Vera, sommerlejr for kvarterets børn. Børnene tilbragte hele dagen på skolen, men sov hjemme. Programmet var mangfoldigt med skemalagt undervisning og jeg blev bedt om at stå for timer i håndarbejde. Det blev broderi, som børnene var meget optagede af og glade for. Det var en del mødre også og de spurgte, om de måtte være med. Det blev hyggelige mor – og - barn timer, hvor de hyggede sig med at finde ud af korsstingenes mystik. Et dejligt samarbejde i disse mobil tider

Flyttefirma.

Fire udenlandske familier er flyttet enten hjem eller til nye destinationer og de har overladt rigtig mange ting – især mange møbler - til vores arbejde. Det er en stor glæde, at modtage alle disse gode ting, men også forbundet med et stort arbejde. Jeg skal finde ud af, hvad vi vil blive givet, hvem der skal have det, finde biler med chauffører og folk til at bære. Der går rigtig megen tid med at ringe og aftale.

Fr. Pavel og jeg er altid fælles om disse transporter og vi har et super samarbejde i denne forbindelse.

Samtidig med at skille møbler ad og fragte dem til modtagerne har fr. Pavel passet sin præstegerning – der er aftengudstjeneste og Liturgy alle ugens syv dage, hvoraf fr. Pavel har to til tre tjenester plus søndagens Liturgy. Derudover dåb, bryllup og begravelse.

En af fr. Pavels brødre, fr. Michael, har overtaget forældrenes dacha (sommerhus), hvor de tilbringer mange måneder om året. Familien har en lille treværelses lejlighed i Moskva, hvor hele familien bor: fr. Michael og hans kone og deres to voksne børn, der er gift og hver har et barn. Dvs. otte mennesker i en ikke alt for stor lejlighed. Derfor bruger de dachaen som aflastning. Det er særlig godt for fr. Michael, da han har en blodprop i lysken og den kan ikke opereres, så han har brug for megen ro og hvile.

Der var flere små træhuse på grunden og alt brændte totalt ned for fire år siden. De lånte penge, så de kunne bygge et nyt hus, men manglede derefter møbler, tøj, køkkenudstyr m.m.

Vi har i årenes løb kunnet hjælpe dem med det nødvendigste, men tøj lå stadig i poser og alt andet i kasser og de sov på madrasser på gulvet.

Denne sommers donationer har givet dem senge, skabe, kommoder, reoler og gulvtæpper.

Logistikken er enorm og besværlig, men hvor er det skønt, at se en families glæde over det, de modtager.

 

Gæster

Midt i flytteriet og varmen fik vi besøg af Linda Speck, medlem af Russia With Love, fra Ann Arbor i USA, en meget god ven og støtte af arbejdet. Så der var dage med hård flytning og aftenmøde med Linda og læger, der har været på efteruddannelse i USA. Vi havde dejlige dage sammen med Linda og var på et par ture udenfor Moskva. Bl. a besøgte vi det store Troitze-Sergiev-Lavra nord for Moskva og på vejen dertil besøgte vi en lille trækirke.

Marie Krarup besøgte os i kirken og interviewede fr. Pavel, hvorefter Marie Krarup og jeg tog til Donskoy Klostret. En meget hyggelig, givende og inspirerende dag.

 

Fr. Pavels mor, Aleksandra Alekseevna, døde den 30. juni 86 år gammel. Hun har været dårlig de sidste flere år. Fr. Pavel var meget knyttet til sin mor og holdt en oliesalvningsgudstjeneste og gav hende nadver, hvorefter hun trak vejret tre gange og sov ind. Moderen er begravet ved siden af sin egen mor i en landsby 30 km sydøst for Moskva.

Tatyana fødte sin Masha (Maria) den 26. juli og alt er gået helt normalt. De har det begge godt og den nybagte far, Andre, har ferie, så de er fælles om den første tid med deres lille pige.

Det er en stor glæde, at vi har kunnet hjælpe med størstedelen af udstyr til babyen – rigtig fine ting, som udlændinge har efterladt.

 

Katyas lille dreng, Savva, vokser og synes ældre end de otte måneder, han nu er.

 

To familier har fået udstyr til deres nyfødte børn: gode senge, barnevogne og godt tøj.

 

Sommeren er ved at gå på hæld, børnene er i skole, hverdagen er ved at indfinde sig og vi ønsker alle en god start på efteråret.

Fra Moskva sender vi mange varme hilsener med tak for forbøn, gaver og støtte til arbejdet i Moskva og omegn.

 

 

Det er din/jeres støtte, der er med til at gøre en markant forskel for de mennesker, HCR møder i samarbejdet med fr. Pavel.

Connie Meyer, Moskva

september 2018.

 

Der er stadig brug for hjælp!!!

Human Care Russia – referat af generalforsamlingen den 21. april 2018.

 

Den 21. april 2018 kl. 14.00 afholdt Human Care Russia sin årlige generalforsamling i Bethlehemskirkens lokaler, Tømrergade 9, 2200 København N.

 

Dagsorden

 

1.Velkomst ved formand Ellen Margrethe Krabbe, hvorefter vi synger en salme

2.Valg af dirigent og referent

3.Beretning ved formanden

4.Beretning fra Connie Meyer

5.Regnskab

6.Kontingent

7.Indkomne forslag fra medlemmerne (som vi har modtaget senest 3. april)

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.Evt. forslag til vedtægtsændringer til gældende praksis

10.Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

11.Evt. – Forslag til støttegrupper og arrangementer.

 

1. Velkomst ved formand Ellen Margrethe Krabbe

Næstformanden, Ulla Carstensen, oplyste, at Ellen Margrethe Krabbe var forhindret i at deltage i generalforsamlingen på grund af sygdom. På hendes vegne bød Ulla velkommen.

 

Vi sang en salme.

 

2. Valg af dirigent og referent.

Kirsten Kjærgaard blev valgt til begge poster og takkede for valget.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Den skal ifølge vedtægterne afholdes senest 30. april og indkaldes via informationsbrev tre uger før afholdelsen. Brevet var udsendt pr. mail af 11. marts 2018. Der er ingen krav i vedtægterne i relation til beslutningsdygtighed, hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

 

3. Beretning ved formanden

Ulla Carstensen læste formandens beretning op. Beretningen blev taget til efterretning.

 

4. Beretning fra Connie Meyer

Connie Meyers beretning blev omdelt, og der blev holdt læsepause, således at de fremmødte fik lejlighed til at gøre sig bekendt med den. Herefter blev beretningen taget til efterretning.

 

5. Regnskab LINK TIL REGNSKAB

Kassereren, Elisabeth Louise Brøker, omdelte foreningens regnskab, der var underskrevet af foreningens formand, næstformand og kasserer og påtegnet af foreningens revisor. Elisabeth Louise gennemgik regnskabet, som generalforsamlingen tog til efterretning.

 

6. Kontingent

Det var angivet i indkaldelsen, at medlemskab opnås ved betaling af kontingent, og at kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, jf. vedtægterne. I 2017 blev følgende vedtaget: Kontingent: 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og 150 kr. for pensionister.

Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne fortsætter uændret. Generalforsamlingen vedtog dette.

 

7. Indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Det var angivet i indkaldelsen, at foreningen [ifølge vedtægterne] ledes af en bestyrelse på tre, højst fem medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år. Genvalg kan finde sted.

Dirigenten bemærkede, at uanset det i indkaldelsen angivne om, hvor mange bestyrelsesmedlemmer der er på valg hvornår, fremgår det af vedtægterne, at ”i lige årstal er to medlemmer af bestyrelsen på valg og i ulige årstal er resten af medlemmerne på valg.” Det betyder, at der i 2018 er to medlemmer på valg.

Bestyrelsemedlemmer

På valg i 2018 var Aumira Meier-Nielsen samt Ellen Margrethe Krabbe, jf. supplerende mail af 6. april 2018.

Aumira modtager ikke genvalg, men Jesper Steen Andersen, der er suppleant, modtager gerne valg til bestyrelsen. Jesper var ikke til stede, men der var ifølge næstformand og kasserer ingen tvivl om hans tilsagn. Ellen Margrethe Krabbe modtager gerne genvalg. Jesper og Ellen Margrethe blev valg/genvalgt .

Suppleant

Ifølge vedtægterne vælges 1 suppleant for to år. På opfordring fra Connie Meyer havde præstesekretær Britt Torstensen, Korinth, givet skriftligt tilsagn om at stille op som suppleant. Britt blev valgt.

 

9. Evt. forslag til vedtægtsændringer til gældende praksis.

Der var ingen forslag til vedtægtsændringer.

 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ifølge indkaldelsen ønskede den nuværende revisor, Jens Peter Vesterager, meget gerne, at der blev valgt en anden revisor.

Dirigenten bemærkede, at Jens Peter ikke er på valg, idet han blev valgt i 2017 for to år. Kassereren bemærkede dertil, at det var okay for Jens Peter at fortsætte valgperioden ud, således at foreningen har et år til at finde en ny revisor.

Der var ingen kandidat til at besætte posten som revisorsuppleant, der derfor er vakant.

 

11. Evt. – forslag til støttegrupper og arrangementer.

Elisabeth Louise oplyste, at to markante donorer nu ikke længere ser sig i stand til at støtte foreningen, hvilket understreger behovet for at søge midler ad andre veje, herunder fra fonde. Bestyrelsen arbejder videre med dette tema, herunder også om arrangementer.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

 

***

29. april 2018/Kirsten Kjærgaard

***

 

Konstituerende bestyrelsesmøde.

 

Efter generalforsamlingen konstitueredes bestyrelsen: Ellen Margrethe Krabbe som formand, Ulla Carstensen som næstformand og sekretær, Elisabeth Louise Brøker som kasserer og webmaster, Jesper Steen Andersen som bestyrelsesmedlem og Britt Thorstensen fra Faaborg som suppleant.

 

Referent Ulla Carstensen

Formandens Årsberetning 2017 i HumanCare Russia

 

HumanCare Russia´generalforsamling den 21. april 2018

 

Oversigt over året 2017

Connie Meyers jubilæum forløb rigtig godt både i København og i Århus, en fin tilslutning i Bethlehemskirken og gode taler, fin borddækning, god stemning og dejlig mad og fin kage lavet af Elisabeth Louise Brøker. Connie Meyer var glad for denne aften.

 

Antal fremmødte i Århus Risskov Sognegård var rigtig godt, her var også et fint fremmøde og et godt samvær.

Der blev giver 2138 kr. til Jubilæumsfonden. Derudover fik Connie Meyer et par kuverter med nogle beløb.

Turen til Århus blev dyrere end beregnet, da der var sket et færgeuheld ved kajen i Århus, så vi måtte køre over Fyn til Århus.

 

Hjertesag PKA’s fond: vi fik 85 likes, men ikke nok til at komme i betragtning til nogen uddeling, men et godt forsøg. Elisabeth Louise havde lavet fine små sedler til omdeling, og der blev ringet til venner og bekendte mht. at stemme på HCR.

 

Vi har haft 149 likes på vores FB-side. FB-siden og hjemmesiden bliver løbende opdateret af Elisabeth Louise Brøker, se denne: http://humancarerussia.dk/

 

Der er sendt nyhedsbreve ud til medlemmer samt til interesserede hvert kvartal.

 

Antal bestyrelsesmøder er 6. Det er blevet til 4 skype samtaler med Connie Meyer og 8 besøg hos Elisabeth Louise Brøker for at snakke om budget og Økonomi, plus flere samtaler over telefonen.

Jeg kørte med Connie rundt, da hun var i København lufthavn, tur-retur.

 

Hos Mia – et fælles besøg af os fra bestyrelsen, hvor vi også fik hilst på fader Pavel. Jeg kørte Connie ind til banken ved Nørreport S. for at veksle valuta samt hentede ting hos Iben Thranholm.

 

Connies besøg i Enghave kirke, som Ulla Carstensen havde foranlediget, blev også en fin dag, der var her mange spørgsmål til Connies arbejde. Yderlige et besøg blev det til på mødestedet ved Sct. Lukas Stiftelsen.

 

------------------

 

Tak opbakning til basarerne i Bethlehemskirken i april og november måned. Der kom også tilskud fra kaffekassen. Kagebod med hjemmebagte kager og boller blev flittigt besøgt, og tak til Inge Thinggaard for de hjemmebagte boller. Overskuddet fra basaren i april og salget af de russiske dukker gav 1.465,00 og i november blev basaroverskuddet 1926,50 kr.

 

Antal medlemmer er pt. 43 betalende - på medlemslisten har vi 63. (Vi har rykket flere gange de resterende for deres manglende kontingent).

 

Den 9.11.17 var Elisabeth Louise og jeg i Københavns Nærradio hos Jesper Steen Andersen til optagelse om HCR’s arbejde. Elisabeth Louise havde lavet et fint forarbejde til denne udsendelse, den kunne høres den 16.11.17 over FM 90.4 og 89.6 MHz samt som podcast.

 

Tak til HCR’s bestyrelse for et godt samarbejde i år 2017.

Tak til Aumira Meier-Nielsen for et godt samarbejde i år 2017.

Tak til Jens Peter Vesterager for revision af regnskabet for 2017.

Tak til medlemmerne, og tak for forbøn.

 

---------------------------------

 

HumanCare Russia’s bestyrelse ønsker at arbejde på at gøre en forskel. Det gør den, for det fremgår også af Connie Meyers beretning.

 

HumanCare Russia

V/ formand Ellen Margrethe Krabbe

 

Connie Meyers Årsrapport fra Moskva til HCR´s generalforsamling 2018 .

 

Til HCRs Generalforsamling 2018

Moskva rapport

Kære Bestyrelse, kære Generalforsamling.

 

Indledningsvis en hjertelig tak for året 2017, tak for godt samarbejde med bestyrelsen og tak for forbøn og støtte fra medlemmer af HCR. Uden baglandet i Danmark er hjælpearbejdet i Moskva og omegn umuligt. Det er vigtigt for mig at have jer i Danmark at melde tilbage til, at holde møder for. På den måde får jeg mulighed for læsse af, når jeg fortæller om mine oplevelser i Moskva og omegn.

 

Samtidig en stor og hjertelig tak for festlig fejring af mit 25 års jubilæum både i København og i Aarhus i oktober. I marts holdt Ambassadøren en flot reception. Her modtog jeg en meget fin hilsen og lykønskning fra Metropolit Ilarion, som er leder af Patriarkatets udenrigsafdeling (hvor jeg hører til), og i april modtog jeg en meget flot anerkendelse af Patriark Kirill. Den blev overrakt af Biskop Panteleimon, leder af Patriarkatets Afdeling for Sociale Anliggender (hvor jeg også hører til) ved en gudstjeneste i Skt. Dmitry Kirken på Moskvas hospital nr 1, hvor Skt. Dmitry Søstrene holder til, og hvor vi har afholdt to seminarer med sygeplejersker fra Danmark.

 

En stor og varm tak til Aumira for det gode samarbejde om HCR Nyt og posten som næstformand i HCR. Du ønskes alt godt for fremtiden med studierne og livet i almindelighed.

 

Fortsat er tilværelsen på mange måder svær for rigtig mange mennesker i Rusland.

 

De fleste stresser af sted for at skaffe penge for at få hverdagen til at hænge sammen, til husleje, transport, mad og medicin og til alt det, der var ukendt i sovjettiden. Stadig er noget blevet bedre, andet er ikke, men det meste er blevet anderledes, håbet og optimismen fra halvfemserne er stort set væk. Det, der så godt ud, viser sig i dag at være en tynd fernis, hvorunder det meste er, som det var. De, der havde penge, har det ikke længere. De velhavende personer, der tidligere hjalp fr. Pavel økonomisk både til at hjælpe mennesker i menigheden, men også personligt, er ikke længere så velhavende og har ikke midler at give væk af.

 

Derfor er enhver støtte fra Danmark meget værdifuld og rækker stadig langt i Moskva.

 

Året 2017 begyndte med min kamp for at få forlænget min faste opholdstilladelse. Med god hjælp fra et advokatfirma lykkedes det den 6. februar med fire måneders forsinkelse, hvilket betød, at jeg faktisk var ulovligt i landet i de fire måneder.

 

Den 21. marts døde fr. Pavels far 91 år gammel – i den alder er det tilladt at drage herfra. Men vi savner ham meget, og fr. Pavel har været lidt nedtrykt siden. Jeg synes dog, der er tegn på, at det letter nu, da det første år er passeret.

 

Fr. Pavels mor er 87 år og meget nedslidt. Matushka (præstekone) Alexandre voksede op i en god kristen familie med 8 søskende – alle piger. Det var en familie med meget små midler, så mad og drikke var mindre end minimalt. Som præstekone i sovjettiden var det igen meget svært at få alt til at hænge sammen og med fire drenge, der skulle uddannes, var tilværelsen fortsat svær. Hun er uddannet biolog og underviste bl. a. vordende læger. Hendes indtægt var vigtig, da præstelønnen var begrænset. En eftermiddag ringede telefonen, som en af drengene svarede. Der blev spurgt efter ”din mor” og knægten svarede, som sandt var, at ”mor er gået i kirke”. Næste dag blev hun fyret fra arbejdspladsen! Ikke en nem tilværelse.

 

Fr. Pavel har arrangeret en utrolig god, kærlig og dygtig kone – en sadilka - til at bo og passe moderen. Prisen for denne hjælp er halvanden gange fr. Pavels månedsløn. Brødrene betaler og så, men ingen af dem har væsentlig indtægt og som den ældste, hviler ansvaret på fr. Pavel, som må betale størsteparten til den gode sadilka.

 

Vi modtager stadig lokale donationer i form af tøj i alle størrelser fra de nyfødte til voksne, samt legetøj og alt muligt andet, folk enten ikke tager med, når de rejser videre eller ikke længere har brug for. I sommer svarede jeg hurtigt på et FB opslag, hvor en ung kvinde tilbød forskelligt til afhentning. Det viste sig at være unge medicinstuderende, der nu skulle rejse hjem til Philipinerne som fuldt uddannede læger. De donerede, hvad de havde samlet i løbet af deres seks år i Moskva, bl. a. varmt tøj.

 

Dog mærker vi, at mange udlændinge er rejst og ikke erstattet af andre, så der er nedgang i donationerne. Heldigvis har vi stadig kunnet hjælpe unge familier med udstyr til deres nyfødte og små børn.

 

Takket være specielt øremærkede donationer fra Danmark har vi kunnet uddele julegaver til nogle af børnene, vi kender.

 

Kontakten til Ambassaden, Ambassadøren og Ambassadens medarbejderne er stadig god, særlig kulturmedarbejderen Galina, som jeg har arbejdet sammen i flere omgange.

 

Sidst har vi arbejdet på en udstilling i Danmark af russiske ny fremstillede ikoner. Desværre lod det sig ikke gøre pga økonomien. Det er kostbart at transportere ikoner til DK. Jeg har sammen med tolken Maria brugt rigtig megen tid på at forberede udstillingen, men det blev altså ikke til noget. Sådan går det af og til, men vi har haft nogle gode timer og lært en del om transport.

 

I årets løb har jeg holdt foredrag i Danmark og har fortalt om arbejdet og lidt om situationen i Rusland. Jeg har været helt nye steder og har også besøgt kendte steder, som f. eks SMF.

 

Vi har stadig besøg fra udlandet. Vores gode veninde Irene Commeau fra Paris kommer stadig trods sine nu 93 år. En tidligere nabo, Evgenia kom forbi fra USA og fra Danmark har bl. a. Iben Thranholm og Marie Krarup været på besøg.

 

Fr. Pavel og jeg var juni i Skt. Petersborg for at mødes med provsten i Viborg, Thomas Frank, der i efteråret gennemførte en sejlads på russiske floder fra Novgorod til Istanbul – vejen vikingerne sejlede ad. Thomas Frank havde nogle spørgsmål om kirkerne på vejen, og her måtte fr. Pavel træde til. Thomas Frank gennemførte turen flot.

 

Nogle dage og uger er meget hektiske med at hjælpe syge og gravide med problemer, andre tider går det i et mere langsomt tempo.

 

Min hverdag ligger i så faste rammer, som det nu er muligt her i Rusland. Det er vigtigt at kunne smide alt og tage af sted – somme tider sammen med fr. Pavel - når en svær situation opstår – men det kan I høre mere om på et af møderne i indeværende år eller til næste år. I er også meget velkomne til at foreslå et møde, når jeg er i DK.

 

Endnu engang hjertelig tak for jeres medvirken til at få hjælp igennem til mennesker i nød i Moskva og omegn.

 

 

Fr. Pavel sender sine varmeste og kærlige hilsener til jer alle.

 

Connie Meyer, Moskva, April 2018

 

Billeder fra Jubilæet 2017