Nyhed

Seneste generalforsamlingsreferat og årsberetninger er under nyhedsbrevet og jubilæumsbillederne

 

Marts 2018

Kære venner og medlemmer af HumanCare Russia

Bestyrelsen håber, at alle vores venner er kommet godt ind i det nye år.

 

Vi takker for de mange gode gaver til familiernes børn.

 

 

Et vigtigt punkt på forårets program er

Generalforsamling lørdag d.21. april kl. 14.

Overvej, om du vil gøre en aktiv indsats for arbejdet.

Stil op til bestyrelsen! Vi skal have 1 til 2 medlemmer

mere valgt ind i bestyrelsen.

Der er også mulighed for at danne støttegrupper,

der samler ind og arrangerer foredrag og basarer.

 

 

Nyt fra Bestyrelsen

HCR holder basar både i Bethlemskirken og i Karlslunde Strandkirke. Kom og støt vores humanitære arbejde. Køb donerede gaver og russisk folklore.

 

Basar i Bethlemskirken 18. marts efter gudstjenesten, som begynder kl.10

Du er også velkommen til at komme direkte til basaren ca. kl 12-13

 

Karlslunde Strandkirke, Karlslunde Mosevej 3, 2690 Karlslunde, 27. maj efter den gudstjeneste, som begynder 10.30. Bemærk, at der denne søndag kun er en gudstjeneste.

Og så har vi ellers fået børn i årets første måneder.

 

Vi havde en dejlig jul, først med midnatsgudstjeneste og næste dag kl.10. Der var ikke mange af børnefamilierne, da det var meget koldt.

 

Elisabeths søn nr. to, Peter, blev døbt hjemme den 12. februar, da det var meget koldt i de dage. Peter blev født den 16. december.

 

Katya fødte ved kejsersnit sin søn den 8. januar – en stor knægt på 3.990 kg og 56 cm, han har meget lange ben af en nyfødt at være.

Donationer

Vi takker for alle donationer, som er med til at holde arbejdet i Moskva i gang.

 

Hvis dine donationer til HCR skal være fradragsberettigede (op til 15.900 kr. i 2018), skal de betales via Dansk Missionsråd eller Lærernes Missions Forening bedes venligst mærkes “ HCR”. Oplys også venligst navn og cpr.nr.

Dansk Missionsråd: reg.nr. 4190 kontonr. 0010992354

Lærernes Missions Forening:reg.nr. 8418 kontonr. 892 0001336

Skriv Dit Navn + “ HumanCare Russia“(HCR har CVR nummer 33428685)

 

Ellers direkte på HCR´s konto i Oikos: reg.nr. 8418 kontonr. 8920009191

 

Kontingentet er 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og 150 kr. for pensionister. Vi siger tak for at modtage det inden d.1. april.

Kontingenterne betyder, at vi kan blive ved med at eksistere som organisation.

HCR ´s konto i Oikos: reg.nr. 8418 kontonr. 8920009191

 

Connie Meyer er i Danmark 22/4 til 10/5. Møder:

24/4 kl. 19: Dansk Russisk Forening i Odense

4–7/5 Løgumkloster Refugium: ”Russiske Dage”

7/5 kl. 19: SMF, Sundhedspersonalets Missionsfællesskab, Brande

9/5 kl. 14: Glostrup Kirkes menigheds-lokale ved siden af kirken

Radioudsendelse om HCR 24/5 kl. 21.30 & 30/5 kl. 14.15. i Københavns Nær¬radio på 90,4 MHz og 89,6 MHz og via netradio & podcast, http://www.knr.dk.

Kontakt: Formand Ellen Margrethe Krabbe hcr@humancarerussia.dk tlf.:26186711

Tak for enhver hjælp til arbejdet.

Bestyrelsen ønsker alle et smukt forår og en velsignet påske!

 

 

Connie Meyers forårshilsen 2018

”Spacibo (tak)”, sagde børnene, og forældrene tilføjede ”Hils i Danmark og sig tak for gaverne”. Vores børn og deres familier har været utrolig glade for julegaverne fra HCR´s venner, og jeg tilslutter mig alle de varme ”Tak for gaven” og videregiver de ledsagende knus til alle jer, der gjorde gaveregnen mulig.

(Polina og den bluse hun har fået i julegave)

 

Lilia fødte sin søn, Sergei, den 26. januar. En kær lille dreng på normal vægt og størrelse.

Mariana, Dinara’s datter, forøgede familien, der nu tæller fem medlemmer, med Barbara den 20. februar. En stor pige på over fire kg. Det var en langsom – 2½ døgn- og svær fødsel, Barbara havde lagt den ene arm bag nakken, som om hun overvejede, om hun skulle vise sig for familien nu eller senere. Marianas mand, Andre, læser til pilot, hvilket foregår i Ural, og nu med tre børn bliver Mariana i Moskva, hvor familien har en etværelses lejlighed.

Tatiana venter sit første barn til sommer, og vi er i gang med at samle ting til babyen. Samtidig har vi en masse samtaler om graviditet og fødsel. Tatiana har en masse spørgsmål. Det bedste er altid at kunne henvise til en russisk mor, der har erfaring både med graviditet og fødsel. Her er vi heldige at have en ung mor i menigheden, der har født på et godt og fornuftigt hospital og ikke mindst med en god læge.

Anastasia venter sit tredje barn til eftersommeren. Her er mange samtaler om den overvældende situation at storesøsteren vil være 11 måneder og storebror 7 år, når den tredje baby melder sig. Det er godt ventetiden er på ni måneder, så både far og mor kan vænne sig til at blive fem.

Trods den store glæde ved at vente og føde et barn er det ikke uden bekymringer. Lægerne og hospitalerne er ikke, hvad de har været, og jeg er rystet over, hvad de unge vordende mødre beretter om fra deres besøg på klinikkerne.

Rosinka er en nybygget landsby for udlændinge og rige russere, og de samler ting og sager, tøj og legetøj sammen i en garage, og her kan vi hente gode ting til vores familier. Vi har længe skullet derud, men vi har fået så meget sne – 55 cm på en dag – at det stadig er ufremkommeligt. Men jeg ved, der står børnesenge, legetøj og tøj i alle størrelser, og håber, der snart bliver ryddet så meget sne væk, at vi kan køre derud.

Apolinarya´ s mor er en meget rar og omfangsrig kvinde. For nogen tid siden fik vi indleveret en stor rulamspels med hætte, og den var lige mor Julias størrelse.

Fr. Pavel og jeg tog ud til den lille familie og tilbragte en par hyggelige timer. Til stor glæde for både Julia og mig passede pelsen. Apolinarya er uddannet lærer med speciale i autistiske unge mennesker, som hun hjælper med at klare tilværelsen. Apolinarya har anskaffet sig en ganske lille skildpadde, som vistnok bliver temmelig stor med tiden.

(Katya og Sergey med deres lille søn) (Apolinarya og hendes mor Julia)

 

 

Vi er nu midt i fasten op til påske, som i år falder den 1. april i Danmark og den 8. april i Rusland.

 

Alle ønskes en glædelig påske fra os i Moska

 

Billeder fra jubilæet 2017

Connie Meyer

 

 

HumanCare Russias Generalforsamling den 22.april 2017

 

Til stede: Fra bestyrelsen formand Ellen Margrethe Krabbe, webmaster Elisabeth Louise Brøker, kasserer og sekretær Ulla Carstensen. Det skal bemærkes, at næstformand Aumira Meier-Nielsen ikke var i stand til at møde frem. Desuden deltog Kim Thinggaard, IngeThinggaard, Kirsten Kjærgaard, Jesper Steen Andersen og Albert Dujon

1) Velkomst:

ved formand Ellen Margrethe Krabbe, og der blev sunget en salme.

2) Valg af dirigent og referent:

Kim blev valgt som dirigent og Ulla blev valgt som referent.

Kim konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

3) Formandens beretning:

Ellen Margrethe fremlagde beretning (se vedlagte referat). Beretningen blev godkendt. Desuden læste Ellen Margrethe en hilsen fra Aumira.

4) Beretning fra Connie:

Vi fik omdelt en beretning fra Connie. Denne beretning blev godkendt.

5) Regnskab:

Blev fremlagt af Elisabeth Louise. Regnskabet blev godkendt.

6) Angående kontingent:

Der blev foreslået kontingent på 200 kr. for ordinære medlemmer fra 2018. Dette blev vedtaget med 6 stemmer for, 1 undlod at stemme og 1 stemte imod.

For studerende foreslås 75 kr., dette blev vedtaget. Der blev foreslået 150 kr. for pensionister, 7 stemte for og 1 imod. Forslag om kontingent for ægtepar på 300 kr., 3 stemte for og 5 imod, forslaget er hermed forkastet.

7) Indkomne forslag:

Connie har foreslået et æresmedlem og en protektor.

Generalforsamlingen kan ikke gå ind for at indstille en, som ikke er medlem af foreningen.

Vi har diskuteret vedr. at pege på en protektor/ambassadør. Der er enighed om at give det titlen ambassadør. Bestyrelsen vil fortsætte med sagen sammen med Connie Meyer.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Ulla Carstensen er genvalgt. Elisabeth Louise Brøker er genvalgt. Jesper Steen Andersen er nyvalgt som suppleant.

9) Evt. vedtægtsændringer til gældende praksis:

Vedr. paragraf 5: Det blev vedtaget at fjerne "stemmeberettiget er enhver, der har været medlem af foreningen en måned". Denne indskrænkning er unødvendig og kan virke hindrende.

5 stemte for og 3 stemte ikke.

Vedr. paragraf 6: Det blev vedtaget: ”I lige årstal er 2 medlemmer af bestyrelsen på valg og i ulige årstal er resten af medlemmerne på valg.”

Og ”Valg af 1 revisor for 2 år”. Vedtaget.

Vedr. paragraf 8: ”Revideret og underskrevet regnskab skal foreligge inden generalforsamlingen”. Vedtaget

Vedr. paragraf 10: Ændring i det skrevne skal der stå: "ændringer i nærværende vedtægter kræver 2/3 flertal af de faktisk fremmødte". Forslaget udgik, idet det ikke tager højde for evt. konsekvensrettelser andre steder i vedtægterne.

Ellen Margrethe Krabbe takkede alle, der var mødt op og sagde tak og velkommen til den nye bestyrelse.

Referent Ulla Carstensen

 

Formandens Årsberetning 2016 i HumanCare Russia.

 

Året 2016 startede som ganske udfordrende og udmattende. Næstformanden måtte gå af pga helbredsmæssige årsager. Suppeplanten kunne desværre ikke træde ind i bestyrelsen pga at han i sit job fik store arbejdsmæssige opgaver.

Ulla og jeg ventede spændt på, hvad der kunne ske til årets generalforsamlingen ( med stor støtte fra Flemming Kramp ).

 

2016 års generalforsamling blev jo et meget positivt vendepunkt, da både Aumira og Elisabeth Louise sagde ja til at blive valgt til bestyrelsen. Ulla og jeg åndede lettet op.

Vi har 55 medlemmer der er kommen 2 nye medlemmer og en er gået bort, Hans Kristian Neerskov.

Se mail fra Connie. ….............................citat:" Hans Kristian Neerskov sendte i 1994 fire voluntører til Moskva, og jeg fik en meget fin kontakt til dem alle. Kirsten Weiss Mose og Kaj Høs. Kirsten er stadigvæk medlem af HCR, Kaj døde for efterhånden mange år siden. I nogle år fremover havde jeg en god kontakt med Hans Kristian Neerskov – han kom til at betyde en del for mig, arbejdet og senere HCR." Citat slut.

Da jeg på et tidspkt., snakkede med Hans Kristian Neerskov om det svære i vores arbejde, sagde han til mig, du må tro på det du gør, og resten må du lægge i Guds hånd, da skal det nok gå. Det var gode ord til stor hjælp.

Ære være hans minde...................................................... pause

 

Nyhedsbreve er bleven sendt ud, og vi har planer om at sende 4 ud om året. Bent Mortensen har hjulpet med at sende ud.

 

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder pga. ekstra fornyelse af hjemmesiden og forenkling af regnskabet har vi haft ekstra møder.

Vi har holdt 2 møder med Connie + 5 skypemøder samt besvarelse af e-mails med opgaver der skulle løses.

Connie har holdt møder i tre regioner (skal opfyldes for at søge midler fra Slots og kulturstyrelsen)

Der var ingen møder medlemsmøde i ØST og VEST, disse skal holdes hvert andet år. Der skal afholdes 2 her i dette år 2017 disse bliver til efteråret. ( 2 regioner).

Vi har haft et godt samarbejde med DMR og har deltaget i 4 møder med dem.

Også et godt samarbejde med LMF har været godt.

 

Vi har forsøgt fundraising. Hempelfonden og spejderhjælpen, som desværre ikke gav resultat, så gaverne fra private har en kæmpe betydning. Som sædvanlig har vi fået fra Slots og Kulturstyrelsen ( tips og lotto) Vi fik 1.192 mere end året før. Det kan ses i regnskabet.

Vi har desuden forsøgt at søge en Orden /medalje til Connie i anledning af hendes 25 års jubilæum. Desværre fik vi den ikke, da Connie ikke havde arbejdet i 40 år

 

Vi har brugt tid på at engagere folk til forskellige opgaver bl.a. ( ambassadør)., uden resultat indtil videre, forslag til sidstnævnte modtages gerne.

 

Vi brugte meget tid på at forberede basaren- der iblandt arbejdet med plakat, bestilling af folklore og indsamling af genstande til salg inkl. kager.

Tak til alle der bidrog til det. Basaren gav et pænt overskud plus vi fik kr. 567 fra kirkekaffen til Connies arbejde.

 

Vi arbejder med at komme ud med budskab også via FB, hvor vi fik 117 likes på selve siden.

Men vi kan da godt bruge flere likes , man kan i øvrigt følge med i arbejdet på vores FB side, hvor også Connie lægge forskellige begivenheder ind.

Her har vi bl.a. skrevet om den film Jacob Thygesen fra TV 2 havde lavet om danskere i Rusland.

Se også gerne hjemmesiden, her bliver nyhedsbrevene lagt ind samt referatet af denne generalforsamling som også blive også lagt ind under nyheder.

 

Tak til de frivillige Bent Mortensen, Jens Peter Vesterager.

Tak til alle der har doneret gave, de er nødvendige til arbejdets forsættelse.

Tak til alle der kom til basaren og var med til at støtte os.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde,, Elisabeth Louise ( Ny hj. side som er bleven mere overskuelig ,og arbejdet med regnskabet ).

Aumira for nyhedsbrevene . Aumira som desværre ikke kan være her i dag. Der var en hilsen fra Aumira hvor hun udtrykte en stor glæde for bl.a., at kunne samarbejde med Connie omkring udformningen af nyhedsbrevene.

Ulla for støtte og opmuntring med de forskellige problemstillinger hvor du kom og kommer med god positiv kritik. Det er altid godt, at se en sag fra forskellige synsvinkler, samt dit PR arbejde.

Ja ved et fælles godt samarbejde og forbøn er dette arbejde gået godt.

Håbet kom tilbage til os og dernæst energien, ja troen på, at arbejdet kunne fortsætte.

Tak til vores medlemmer.

Tak til jer der kom her i dag.

 

Til sidst:….......................................................

Alle gode gaver de kommer oven ned, så tak da Gud, ja pris da Gud for alt hans kærlighed.

 

Connie Meyers Årsrapport fra Moskva til HCR´s generalforsamling 2017 .

 

Året 2016 blev et år med rejser og store begivenheder.

Allerede den 19. januar rejste fr. Pavel og jeg via København til USA. Det var fr. Pavels første tur til USA, det var min fjerde tur. Vi landede i New York, hvor vi boede hos gode venner fra fr. Pavels menighed. Julia og Yuri immigrerede til USA i 1996 med deres dengang to årige datter.

Efter gode dage i NY rejste fr. Pavel og jeg videre til Ann Arbor, Michigan, hvor vi havde mange møder og foredrag i forbindelse med RWL (Russia With Love).

Vi havde et betydningsfuldt møde med Dr. Stewart Wang og hans team på Trauma Burn Centre, University of Michigan. Tidligere har læger og sygeplejersker fra Moskva været på efteruddannelse hos Dr. Wang og hans team, ligesom Dr. Wang og hans team har besøgt brandsårsafdelinger i Moskva. På mødet blev det aftalt at sende en læge og en sygeplejerske fra hhv. et børne- & voksenhospital til videreuddannelse i Ann Arbor.

Margarita Nelyubova fra Patriarkatet og jeg besøgte læger og sygeplejersker og talte med dem om ønsker og muligheder.

På Speransky Childrens Hospital var det chokerende at få oplyst, at afdelingen ikke er blevet opdateret siden 1996 – for tyve år siden.

 

To læger og to sygeplejersker fra hhv. børne- & voksenhospital rejste i oktober til Ann Arbor og de to og en halv uges ophold på Trauma Burn Centre, USA blev meget frugtbart for alle deltagere. Et bemærkelsesværdigt plus var, at dr. Aleksey Sachkov fra Sklifasovsky hospital for voksne kunne vise operationer, man ikke kendte til på TBC i Ann Arbor.

Aumira Meier-Nielsen kom på påskevisit, og vi havde nogle dejlige dage sammen.

Min tidligere nabo, Yana, som nu er gift og bosat i New Zealand, kom på et længere ophold og vil tilbragte timer med at genopfriske ”gamle dage”.

 

I juni var jeg på møderejse i tre uger og i juli deltog fr. Pavel og jeg i LMF´s sommerstævne, som er en kærkommen lejlighed til at møde venner både i DK og missionærer på hjem ophold.

Ferien var som altid i september og i Grækenland hos gode venner.

På Facebook (man har jo sin iPad med og holder sig orienteret selvom man er på ferie) – så jeg i slutningen af ferien, at der var skiftet præst i Sviblovo, hvor Dagmarskolen har lokale.

Rokering af præster sker i Moskva med næsten dags varsel. Fr. Sergei fik med to dages varsel besked om, at han nu kun skulle tjene i de to landsbyer udenfor Moskva, hvor han har tjent i mange år samtidig med, at han var provst i Moskva. Familien og en ny præst, fr. Alexander, var tiltrådt ved kirken i Sviblovo.

 

Fr. Sergei havde sat en omfattende ombygning i gang i køkkenet, hvor præster og andet personale spiser, og det nye skoleår for Den kristne Friskole var så småt ved at blive forberedte.

Fr. Alexander er gift med matushka Vera og de har fire børn. Præstekonen og en af sønnerne har diabetes, hvilket især er slemt for drengen. Familien havde planlagt ferie i august, men det blev i stedet en hård arbejdsperiode med at finde sig tilrette både med bosted og arbejde.

Det fik indflydelse på Dagmarskolens håndarbejdsundervisning, idet Marina valgte at flytte knipleundervisningen til Zdekhovo, hvor fr. Sergei nu holder søndagsskole. Så nu har Dagmarskolen en filial i Zdekhovo. Larissa fortsatte broderi undervisningen på Den kristne Friskole i Sviblovo, men har måttet melde fra pga. sin voksne datters hormon sygdom.

Dagmarskolens voksenafdeling fortsætter, og fr. Alexander er meget positiv overfor vores arbejde. Det skal nok gå, men det krævede at snurre rundt på tallerkenen nogle gange og lære alle de nye mennesker at kende. Det er Rusland!

 

For otte og et halvt år siden indledte jeg processen til at opnå PRP (Permanent Residence in Russia) fast opholdstilladelse i Rusland. Det har man for fem år ad gangen, og den 7. oktober 2016 var skæringsdagen for min fornyelse. Jeg afleverede alle mine dokumenter den 22. juli og fik at vide, at jeg kunne får min godkendelse fra den 22. september.

Fr. Pavel er altid med, da han er den, der har arrangeret min invitation. Vi var på kontoret adskillige gange i løbet af efteråret. Hver gang var svaret, at mine dokumenter endnu ikke var klar.

Da vi kom i begyndelsen af december var bygningen helt tom, og vi fik at vide, at kontoret var flyttet 64 km syd for Moskva.

Det blev en lang tur at køre derned, dels skulle vi gennem hele Moskva, dels var der faldet store mængder sne samtidig med at trafikken i december er mere intens, da mange kører til Moskva for at købe ind til nytår – både gaver, mad og drikke.

To og en halv time hver vej. Vi var der tre gange. Vagterne lukkede kun personer ind med udenlandsk pas, hvilket betød, at fr. Pavel ikke kunne komme med ind og assistere mig med at nå frem til det rette kontor og alle tre gange blev jeg sendt fra bygning til bygning. Tredjedagen ramte jeg det rigtige kontor og fik at vide, at godkendelser ville blive givet efter den 14. januar. Nu havde jeg faktisk planlagt en tur til DK 3. – 16. januar, men måtte aflyse rejsen. Jeg kunne rejse ud af Rusland, men jeg ville ikke kunne vende tilbage.

Mange danskere havde samme problem og en ung dansk forretningsmand satte mig i forbindelse med et advokatfirma, der arbejder med at hjælpe folk med disse problemer. Det viste sig, at mine dokumenter havde været klar den 7. oktober. Jeg fik min godkendelse den 6. februar 2017.

Det fyldte alt for meget i min tilværelse og var en utrolig opslidende periode. Jeg oplevede en sand lettelse da stemplet var i mit pas, og jeg kunne for alvor begynde at tage fat på arbejde og opgaver. Beretningen er meget længere, og jeg kunne skrive en hel bog om dette. Men kort sagt: Det er Rusland!

 

I august døbte fr. Pavel lille Liana, som er barnebarn af Oleg, der var med fr. Pavel i DK i 1991. Hele familien er døve, men Liana er normalt hørende. Det er en stor udfordring, da alle taler, men kun faderen taler normalt. En dejlig familie med overskud og orden i tingene.

Det var en stor glæde at besøge dem efter dåben.

I oktober havde jeg besøg af journalist Jakob Thygesen og fotograf Kjeld Nørgaard fra DR 2 i forbindelse med programmet ”Danskere i udlandet”. Vi besøgte Sophia og hendes familie og sluttede sammen med fr. Pavel, der holdt en kort gudstjeneste ved en meget smuk grav på kirkegården. Vi var fire danskere, der medvirkede i programmet og vi tilbragte hver især en dag med Jakob og Kjeld. I udsendelsen fik vi hver 7 minutter – godt klippet af Jakob. Ideen med programmet var, hvad vi finder positivt i Rusland og det blev en fin rød tråd i programmet.

I den sidste uge af november afholdt vi seminar om palliative care. Sygeplejerske Grete Schärfe kom til Moskva og holdt 20 timers forelæsning om palliative care.

Seminaret blev afhold i samarbejde med Patriarkatets sygepleje college, hvor seminaret også fandt sted. Grete Schärfe havde fremstillet et flot power point show, som jeg fik en god ven til at gøre klar til trykning og vi kunne uddele bogen til alle deltagerne.

Det var en meget stor glæde at Ambassadør Thomas Winkler deltog i slutningen af seminaret og deltog i Round Table, hvor jeg også gav et indlæg.

 

I årets løb er der kommet tre nye børn til verden.

Vi modtager stadig ting og sager fra familier, hvor børnene er vokset ud af tøjet og legetøjet, men der er ikke så meget som tidligere. Mange er rejst fra Moskva pga. krisen, som nu virkelig bider.

 

Hjertelig tak fra alle os i Moskva og omegn for støtte og forbøn i 2016.

Connie Meyer

Marts 2017.