Nyhed

Seneste generalforsamlingsreferat, regnskab og årsberetninger er under nyhedsbrevet.

 

Marts 2018 opdateret i april

Kære venner og medlemmer af HumanCare Russia

Bestyrelsen håber, at alle vores venner er kommet godt

ind i det nye år.

 

Vi takker for de mange gode gaver til familiernes børn.

 

Læs om generalforsamlingen under nyhedsbrevet!

Overvej, om du vil støtte HCR's arbejde ved at hjælpe

med at søge fonde eller være med til at danne en

støtte- gruppe, der samler ind og arrangerer foredrag

og basarer. Kontakt bestyrelsen og hør nærmere.

 

 

 

 

Nyt fra Bestyrelsen

HCR har holdt en fin basar i Bethlemskirken i marts, hvor vi blandt andet solgte påsketing. Vi fik et pænt overskud til menighedens børn i Moskva.

Du kan endnu nå basaren i Karlslunde Strandkirke. Kom og støt vores humanitære arbejde. Køb donerede gaver og russisk folklore.

 

Karlslunde Strandkirke, Karlslunde Mosevej 3, 2690 Karlslunde, 27. maj efter den gudstjeneste, som begynder 10.30. Bemærk, at der denne søndag kun er en gudstjeneste.

Donationer

Vi takker for alle donationer, som er med til at holde arbejdet i Moskva i gang.

 

Hvis dine donationer til HCR skal være fradragsberettigede (op til 15.900 kr. i 2018), skal de betales via Dansk Missionsråd eller Lærernes Missions Forening bedes venligst mærkes “ HCR”. Oplys også venligst navn og cpr.nr.

Dansk Missionsråd: reg.nr. 4190 kontonr. 0010992354

Lærernes Missions Forening:reg.nr. 8418 kontonr. 892 0001336

Skriv Dit Navn + “ HumanCare Russia“(HCR har CVR nummer 33428685)

 

Ellers direkte på HCR´s konto i Oikos: reg.nr. 8418 kontonr. 8920009191

 

Kontingentet er 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og 150 kr. for pensionister. Vi siger tak for at modtage det inden d.1. april.

Kontingenterne betyder, at vi kan blive ved med at eksistere som organisation.

HCR ´s konto i Oikos: reg.nr. 8418 kontonr. 8920009191

 

Connie Meyer er i Danmark 22/4 til 10/5. Møder:

24/4 kl. 19: Dansk Russisk Forening i Odense

4–7/5 Løgumkloster Refugium: ”Russiske Dage”

7/5 kl. 19: SMF, Sundhedspersonalets Missionsfællesskab, Brande

9/5 kl. 14: Glostrup Kirkes menigheds-lokale ved siden af kirken

Radioudsendelse om HCR 24/5 kl. 21.30 & 30/5 kl. 14.15. i Københavns Nærradio på 90,4 MHz og 89,6 MHz og via netradio & podcast, http://www.knr.dk.

Kontakt: Formand Ellen Margrethe Krabbe hcr@humancarerussia.dk tlf.:26186711

Tak for enhver hjælp til arbejdet.

Bestyrelsen ønsker alle et smukt forår og en velsignet påske!

 

 

Connie Meyers forårshilsen 2018

”Spacibo (tak)”, sagde børnene, og forældrene tilføjede ”Hils i Danmark og sig tak for gaverne”. Vores børn og deres familier har været utrolig glade for julegaverne fra HCR´s venner, og jeg tilslutter mig alle de varme ”Tak for gaven” og videregiver de ledsagende knus til alle jer, der gjorde gaveregnen mulig.

Og så har vi ellers fået børn i årets første måneder.

 

Vi havde en dejlig jul, først med midnatsgudstjeneste og næste dag kl.10. Der var ikke mange af børnefamilierne, da det var meget koldt.

 

Elisabeths søn nr. to, Peter, blev døbt hjemme den 12. februar, da det var meget koldt i de dage. Peter blev født den 16. december.

 

Katya fødte ved kejsersnit sin søn den 8. januar – en stor knægt på 3.990 kg og 56 cm, han har meget lange ben af en nyfødt at være.

(Polina og den bluse hun har fået i julegave)

 

Lilia fødte sin søn, Sergei, den 26. januar. En kær lille dreng på normal vægt og størrelse.

Mariana, Dinara’s datter, forøgede familien, der nu tæller fem medlemmer, med Barbara den 20. februar. En stor pige på over fire kg. Det var en langsom – 2½ døgn- og svær fødsel, Barbara havde lagt den ene arm bag nakken, som om hun overvejede, om hun skulle vise sig for familien nu eller senere. Marianas mand, Andre, læser til pilot, hvilket foregår i Ural, og nu med tre børn bliver Mariana i Moskva, hvor familien har en etværelses lejlighed.

Tatiana venter sit første barn til sommer, og vi er i gang med at samle ting til babyen. Samtidig har vi en masse samtaler om graviditet og fødsel. Tatiana har en masse spørgsmål. Det bedste er altid at kunne henvise til en russisk mor, der har erfaring både med graviditet og fødsel. Her er vi heldige at have en ung mor i menigheden, der har født på et godt og fornuftigt hospital og ikke mindst med en god læge.

Anastasia venter sit tredje barn til eftersommeren. Her er mange samtaler om den overvældende situation at storesøsteren vil være 11 måneder og storebror 7 år, når den tredje baby melder sig. Det er godt ventetiden er på ni måneder, så både far og mor kan vænne sig til at blive fem.

Trods den store glæde ved at vente og føde et barn er det ikke uden bekymringer. Lægerne og hospitalerne er ikke, hvad de har været, og jeg er rystet over, hvad de unge vordende mødre beretter om fra deres besøg på klinikkerne.

Rosinka er en nybygget landsby for udlændinge og rige russere, og de samler ting og sager, tøj og legetøj sammen i en garage, og her kan vi hente gode ting til vores familier. Vi har længe skullet derud, men vi har fået så meget sne – 55 cm på en dag – at det stadig er ufremkommeligt. Men jeg ved, der står børnesenge, legetøj og tøj i alle størrelser, og håber, der snart bliver ryddet så meget sne væk, at vi kan køre derud.

Apolinarya´ s mor er en meget rar og omfangsrig kvinde. For nogen tid siden fik vi indleveret en stor rulamspels med hætte, og den var lige mor Julias størrelse.

Fr. Pavel og jeg tog ud til den lille familie og tilbragte en par hyggelige timer. Til stor glæde for både Julia og mig passede pelsen. Apolinarya er uddannet lærer med speciale i autistiske unge mennesker, som hun hjælper med at klare tilværelsen. Apolinarya har anskaffet sig en ganske lille skildpadde, som vistnok bliver temmelig stor med tiden.

(Katya og Sergey med deres lille søn) (Apolinarya og hendes mor Julia)

 

 

Vi er nu midt i fasten op til påske, som i år falder den 1. april i Danmark og den 8. april i Rusland.

 

Alle ønskes en glædelig påske fra os i Moska

 

Connie Meyer

 

HumanCare Russias Generalforsamling den 21.april 2018

 

Human Care Russia – referat af generalforsamlingen den 21. april 2018.

 

Den 21. april 2018 kl. 14.00 afholdt Human Care Russia sin årlige generalforsamling i Bethlehemskirkens lokaler, Tømrergade 9, 2200 København N.

Dagsorden

1.Velkomst ved formand Ellen Margrethe Krabbe, hvorefter vi synger en salme

2.Valg af dirigent og referent

3.Beretning ved formanden

4.Beretning fra Connie Meyer

5.Regnskab

6.Kontingent

7.Indkomne forslag fra medlemmerne (som vi har modtaget senest 3. april)

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.Evt. forslag til vedtægtsændringer til gældende praksis

10.Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

11.Evt. – Forslag til støttegrupper og arrangementer.

 

1. Velkomst ved formand Ellen Margrethe Krabbe

Næstformanden, Ulla Carstensen, oplyste, at Ellen Margrethe Krabbe var forhindret i at deltage i generalforsamlingen på grund af sygdom. På hendes vegne bød Ulla velkommen.

Vi sang en salme.

2. Valg af dirigent og referent.

Kirsten Kjærgaard blev valgt til begge poster og takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Den skal ifølge vedtægterne afholdes senest 30. april og indkaldes via informationsbrev tre uger før afholdelsen. Brevet var udsendt pr. mail af 11. marts 2018. Der er ingen krav i vedtægterne i relation til beslutningsdygtighed, hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

3. Beretning ved formanden

Ulla Carstensen læste formandens beretning op. Beretningen blev taget til efterretning.

4. Beretning fra Connie Meyer

Connie Meyers beretning blev omdelt, og der blev holdt læsepause, således at de fremmødte fik lejlighed til at gøre sig bekendt med den. Herefter blev beretningen taget til efterretning.

5. Regnskab LINK TIL REGNSKAB

Kassereren, Elisabeth Louise Brøker, omdelte foreningens regnskab, der var underskrevet af foreningens formand, næstformand og kasserer og påtegnet af foreningens revisor. Elisabeth Louise gennemgik regnskabet, som generalforsamlingen tog til efterretning.

6. Kontingent

Det var angivet i indkaldelsen, at medlemskab opnås ved betaling af kontingent, og at kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, jf. vedtægterne. I 2017 blev følgende vedtaget: Kontingent: 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og 150 kr. for pensionister.

Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne fortsætter uændret. Generalforsamlingen vedtog dette.

7. Indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Det var angivet i indkaldelsen, at foreningen [ifølge vedtægterne] ledes af en bestyrelse på tre, højst fem medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år. Genvalg kan finde sted.

Dirigenten bemærkede, at uanset det i indkaldelsen angivne om, hvor mange bestyrelsesmedlemmer der er på valg hvornår, fremgår det af vedtægterne, at ”i lige årstal er to medlemmer af bestyrelsen på valg og i ulige årstal er resten af medlemmerne på valg.” Det betyder, at der i 2018 er to medlemmer på valg.

Bestyrelsemedlemmer

På valg i 2018 var Aumira Meier-Nielsen samt Ellen Margrethe Krabbe, jf. supplerende mail af 6. april 2018.

Aumira modtager ikke genvalg, men Jesper Steen Andersen, der er suppleant, modtager gerne valg til bestyrelsen. Jesper var ikke til stede, men der var ifølge næstformand og kasserer ingen tvivl om hans tilsagn. Ellen Margrethe Krabbe modtager gerne genvalg. Jesper og Ellen Margrethe blev valg/genvalgt .

Suppleant

Ifølge vedtægterne vælges 1 suppleant for to år. På opfordring fra Connie Meyer havde præstesekretær Britt Torstensen, Korinth, givet skriftligt tilsagn om at stille op som suppleant. Britt blev valgt.

9. Evt. forslag til vedtægtsændringer til gældende praksis.

Der var ingen forslag til vedtægtsændringer.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ifølge indkaldelsen ønskede den nuværende revisor, Jens Peter Vesterager, meget gerne, at der blev valgt en anden revisor.

Dirigenten bemærkede, at Jens Peter ikke er på valg, idet han blev valgt i 2017 for to år. Kassereren bemærkede dertil, at det var okay for Jens Peter at fortsætte valgperioden ud, således at foreningen har et år til at finde en ny revisor.

Der var ingen kandidat til at besætte posten som revisorsuppleant, der derfor er vakant.

11. Evt. – forslag til støttegrupper og arrangementer.

Elisabeth Louise oplyste, at to markante donorer nu ikke længere ser sig i stand til at støtte foreningen, hvilket understreger behovet for at søge midler ad andre veje, herunder fra fonde. Bestyrelsen arbejder videre med dette tema, herunder også om arrangementer.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

***

29. april 2018/Kirsten Kjærgaard

 

***

Konstituerende bestyrelsesmøde.

Efter generalforsamlingen konstitueredes bestyrelsen: Ellen Margrethe Krabbe som formand, Ulla Carstensen som næstformand og sekretær, Elisabeth Louise Brøker som kasserer og webmaster, Jesper Steen Andersen som bestyrelsesmedlem og Britt Thorstensen fra Faaborg som suppleant.

 

Ulla Carstensen

 

Formandens Årsberetning 2017 i HumanCare Russia

HumanCare Russia´generalforsamling den 21. april 2018

Oversigt over året 2017

Connie Meyers jubilæum forløb rigtig godt både i København og i Århus, en fin tilslutning i Bethlehemskirken og gode taler, fin borddækning, god stemning og dejlig mad og fin kage lavet af Elisabeth Louise Brøker. Connie Meyer var glad for denne aften.

Antal fremmødte i Århus Risskov Sognegård var rigtig godt, her var også et fint fremmøde og et godt samvær.

Der blev giver 2138 kr. til Jubilæumsfonden. Derudover fik Connie Meyer et par kuverter med nogle beløb.

Turen til Århus blev dyrere end beregnet, da der var sket et færgeuheld ved kajen i Århus, så vi måtte køre over Fyn til Århus.

Hjertesag PKA’s fond: vi fik 85 likes, men ikke nok til at komme i betragtning til nogen uddeling, men et godt forsøg. Elisabeth Louise havde lavet fine små sedler til omdeling, og der blev ringet til venner og bekendte mht. at stemme på HCR.

Vi har haft 149 likes på vores FB-side. FB-siden og hjemmesiden bliver løbende opdateret af Elisabeth Louise Brøker, se denne: http://humancarerussia.dk/

Der er sendt nyhedsbreve ud til medlemmer samt til interesserede hvert kvartal.

Antal bestyrelsesmøder er 6. Det er blevet til 4 skype samtaler med Connie Meyer og 8 besøg hos Elisabeth Louise Brøker for at snakke om budget og Økonomi, plus flere samtaler over telefonen.

Jeg kørte med Connie rundt, da hun var i København lufthavn, tur-retur.

Hos Mia – et fælles besøg af os fra bestyrelsen, hvor vi også fik hilst på fader Pavel. Jeg kørte Connie ind til banken ved Nørreport S. for at veksle valuta samt hentede ting hos Iben Thranholm.

Connies besøg i Enghave kirke, som Ulla Carstensen havde foranlediget, blev også en fin dag, der var her mange spørgsmål til Connies arbejde. Yderlige et besøg blev det til på mødestedet ved Sct. Lukas Stiftelsen.

------------------

Tak opbakning til basarerne i Bethlehemskirken i april og november måned. Der kom også tilskud fra kaffekassen. Kagebod med hjemmebagte kager og boller blev flittigt besøgt, og tak til Inge Thinggaard for de hjemmebagte boller. Overskuddet fra basaren i april og salget af de russiske dukker gav 1.465,00 og i november blev basaroverskuddet 1926,50 kr.

Antal medlemmer er pt. 43 betalende - på medlemslisten har vi 63. (Vi har rykket flere gange de resterende for deres manglende kontingent).

Den 9.11.17 var Elisabeth Louise og jeg i Københavns Nærradio hos Jesper Steen Andersen til optagelse om HCR’s arbejde. Elisabeth Louise havde lavet et fint forarbejde til denne udsendelse, den kunne høres den 16.11.17 over FM 90.4 og 89.6 MHz samt som podcast.

Tak til HCR’s bestyrelse for et godt samarbejde i år 2017.

Tak til Aumira Meier-Nielsen for et godt samarbejde i år 2017.

Tak til Jens Peter Vesterager for revision af regnskabet for 2017.

Tak til medlemmerne, og tak for forbøn.

---------------------------------

HumanCare Russia’s bestyrelse ønsker at arbejde på at gøre en forskel. Det gør den, for det fremgår også af Connie Meyers beretning.

HumanCare Russia

V/ formand Ellen Margrethe Krabbe

 

 

 

Connie Meyers Årsrapport fra Moskva til HCR´s generalforsamling 2018 .

Til HCRs Generalforsamling 2018

Moskva rapport

 

Kære Bestyrelse, kære Generalforsamling.

Indledningsvis en hjertelig tak for året 2017, tak for godt samarbejde med bestyrelsen og tak for forbøn og støtte fra medlemmer af HCR. Uden baglandet i Danmark er hjælpearbejdet i Moskva og omegn umuligt. Det er vigtigt for mig at have jer i Danmark at melde tilbage til, at holde møder for. På den måde får jeg mulighed for læsse af, når jeg fortæller om mine oplevelser i Moskva og omegn.

 

Samtidig en stor og hjertelig tak for festlig fejring af mit 25 års jubilæum både i København og i Aarhus i oktober. I marts holdt Ambassadøren en flot reception. Her modtog jeg en meget fin hilsen og lykønskning fra Metropolit Ilarion, som er leder af Patriarkatets udenrigsafdeling (hvor jeg hører til), og i april modtog jeg en meget flot anerkendelse af Patriark Kirill. Den blev overrakt af Biskop Panteleimon, leder af Patriarkatets Afdeling for Sociale Anliggender (hvor jeg også hører til) ved en gudstjeneste i Skt. Dmitry Kirken på Moskvas hospital nr 1, hvor Skt. Dmitry Søstrene holder til, og hvor vi har afholdt to seminarer med sygeplejersker fra Danmark.

En stor og varm tak til Aumira for det gode samarbejde om HCR Nyt og posten som næstformand i HCR. Du ønskes alt godt for fremtiden med studierne og livet i almindelighed.

 

Fortsat er tilværelsen på mange måder svær for rigtig mange mennesker i Rusland.

De fleste stresser af sted for at skaffe penge for at få hverdagen til at hænge sammen, til husleje, transport, mad og medicin og til alt det, der var ukendt i sovjettiden. Stadig er noget blevet bedre, andet er ikke, men det meste er blevet anderledes, håbet og optimismen fra halvfemserne er stort set væk. Det, der så godt ud, viser sig i dag at være en tynd fernis, hvorunder det meste er, som det var. De, der havde penge, har det ikke længere. De velhavende personer, der tidligere hjalp fr. Pavel økonomisk både til at hjælpe mennesker i menigheden, men også personligt, er ikke længere så velhavende og har ikke midler at give væk af.

Derfor er enhver støtte fra Danmark meget værdifuld og rækker stadig langt i Moskva.

Året 2017 begyndte med min kamp for at få forlænget min faste opholdstilladelse. Med god hjælp fra et advokatfirma lykkedes det den 6. februar med fire måneders forsinkelse, hvilket betød, at jeg faktisk var ulovligt i landet i de fire måneder.

Den 21. marts døde fr. Pavels far 91 år gammel – i den alder er det tilladt at drage herfra. Men vi savner ham meget, og fr. Pavel har været lidt nedtrykt siden. Jeg synes dog, der er tegn på, at det letter nu, da det første år er passeret.

 

Fr. Pavels mor er 87 år og meget nedslidt. Matushka (præstekone) Alexandre voksede op i en god kristen familie med 8 søskende – alle piger. Det var en familie med meget små midler, så mad og drikke var mindre end minimalt. Som præstekone i sovjettiden var det igen meget svært at få alt til at hænge sammen og med fire drenge, der skulle uddannes, var tilværelsen fortsat svær. Hun er uddannet biolog og underviste bl. a. vordende læger. Hendes indtægt var vigtig, da præstelønnen var begrænset. En eftermiddag ringede telefonen, som en af drengene svarede. Der blev spurgt efter ”din mor” og knægten svarede, som sandt var, at ”mor er gået i kirke”. Næste dag blev hun fyret fra arbejdspladsen! Ikke en nem tilværelse.

Fr. Pavel har arrangeret en utrolig god, kærlig og dygtig kone – en sadilka - til at bo og passe moderen. Prisen for denne hjælp er halvanden gange fr. Pavels månedsløn. Brødrene betaler og så, men ingen af dem har væsentlig indtægt og som den ældste, hviler ansvaret på fr. Pavel, som må betale størsteparten til den gode sadilka.

 

Vi modtager stadig lokale donationer i form af tøj i alle størrelser fra de nyfødte til voksne, samt legetøj og alt muligt andet, folk enten ikke tager med, når de rejser videre eller ikke længere har brug for. I sommer svarede jeg hurtigt på et FB opslag, hvor en ung kvinde tilbød forskelligt til afhentning. Det viste sig at være unge medicinstuderende, der nu skulle rejse hjem til Philipinerne som fuldt uddannede læger. De donerede, hvad de havde samlet i løbet af deres seks år i Moskva, bl. a. varmt tøj.

Dog mærker vi, at mange udlændinge er rejst og ikke erstattet af andre, så der er nedgang i donationerne. Heldigvis har vi stadig kunnet hjælpe unge familier med udstyr til deres nyfødte og små børn.

Takket være specielt øremærkede donationer fra Danmark har vi kunnet uddele julegaver til nogle af børnene, vi kender.

Kontakten til Ambassaden, Ambassadøren og Ambassadens medarbejderne er stadig god, særlig kulturmedarbejderen Galina, som jeg har arbejdet sammen i flere omgange.

Sidst har vi arbejdet på en udstilling i Danmark af russiske ny fremstillede ikoner. Desværre lod det sig ikke gøre pga økonomien. Det er kostbart at transportere ikoner til DK. Jeg har sammen med tolken Maria brugt rigtig megen tid på at forberede udstillingen, men det blev altså ikke til noget. Sådan går det af og til, men vi har haft nogle gode timer og lært en del om transport.

I årets løb har jeg holdt foredrag i Danmark og har fortalt om arbejdet og lidt om situationen i Rusland. Jeg har været helt nye steder og har også besøgt kendte steder, som f. eks SMF.

Vi har stadig besøg fra udlandet. Vores gode veninde Irene Commeau fra Paris kommer stadig trods sine nu 93 år. En tidligere nabo, Evgenia kom forbi fra USA og fra Danmark har bl. a. Iben Thranholm og Marie Krarup været på besøg.

Fr. Pavel og jeg var juni i Skt. Petersborg for at mødes med provsten i Viborg, Thomas Frank, der i efteråret gennemførte en sejlads på russiske floder fra Novgorod til Istanbul – vejen vikingerne sejlede ad. Thomas Frank havde nogle spørgsmål om kirkerne på vejen, og her måtte fr. Pavel træde til. Thomas Frank gennemførte turen flot.

Nogle dage og uger er meget hektiske med at hjælpe syge og gravide med problemer, andre tider går det i et mere langsomt tempo.

Min hverdag ligger i så faste rammer, som det nu er muligt her i Rusland. Det er vigtigt at kunne smide alt og tage af sted – somme tider sammen med fr. Pavel - når en svær situation opstår – men det kan I høre mere om på et af møderne i indeværende år eller til næste år. I er også meget velkomne til at foreslå et møde, når jeg er i DK.

Endnu engang hjertelig tak for jeres medvirken til at få hjælp igennem til mennesker i nød i Moskva og omegn.

 

Fr. Pavel sender sine varmeste og kærlige hilsener til jer alle.

Connie Meyer, Moskva, April 2018

 

 

Billeder fra Jubilæet 2017