Foreningen/Kontakt

Sidens indhold: "Kontakt",  "Medlemskab",  "Om Foreningen", "Vedtægter"

HumanCare Russia's persondatabehandling


Du kan kontakte foreningen HumanCare Russia ved at skrive til hcr@humancarerussia.dk

eller ved at kontakte os på de adresser, e-mail, telefon mv., du finder herunder.


Du er velkommen som medlem.

Indmeldelse i HumanCare Russia sker ved at skrive til hcr@humancarerussia.dk   

Oplys navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Kontingentet udgør for år 2019 og 2020: 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr.  for studerende og 150 kr. for pensionister og indbetales til vores Nye konto:


HCR´s bank ændres:

Vores bank er fusioneret med Faster Andelskasse
HCR’s kontonr. er nu reg. 5958  konto 2009516

HCR’s iban kontonummer er nu :  DK1659580002009516

Swift-adresse/BIC-kode ved betalinger fra EU/SEPA landene  "FAANDK21"

Ved betalinger fra øvrige lande, f. eks. USA, Kina eller Australien kræves ekstra oplysninger om Swift-adressen og her skal "FAANDK21 via DANBDK22" benyttes.   Direkte kontakt


Ellen Margrethe Krabbe- Formand & kontaktperson

Email: emk7@hotmail.dk  Tlf.: 26 18 67 11


Ulla Carstensen - Næstformand og Sekretær

Email: ulla.carstensen@yahoo.dk Tlf.: 22153670


Elisabeth Louise Brøker - Kasserer & Webmaster

Email: elisabethlouise.7@gmail.com  Tlf.: 26 65 62 88

Foreningen HumanCare Russia blev stiftet i Betlehem Sogn menighedslokaler, 30.01.2010. Det er foreningens formål er at støtte Connie Meyers humanitære arbejde i og omkring Moskva i samarbejde med Den russiske - ortodokse Kirke. Indtil 2010 var det foreningen“Paulus-Samfundet”, som støttede arbejdet. 

Connie Meyer bosatte sig i januar 1992 i Moskva og har siden da været engageret i konkrete projekter, der efteruddanner læger og underviser unge, fremskaffer medicin til børn, støtter børnerige familier, enlige mødre samt invalide og gamle uden pårørende - og meget mere. Ialt i 27 år indtil 9. maj 2019, hvor hun døde. Det er et stort savn. Se Mindeord her. Ved en ekstraordinær generalforsamling blev medlemmerne enige om, at Connie Meyers arbejde skal fortsætte. I december 2019 besøgte bestyrelsen menigheden i Moskva. (Se mere i under NYHED).


Foreningens vedtægter


§ 1 Foreningens navn er HumanCare Russia


§ 2 Foreningen hjemsted er København.


§ 3 Foreningens formål er at støtte den russisk ortodokse kirkes humanitære arbejde, ved at yde humanitær støtte af forskellig karakter til familier, enkeltpersoner, institutioner og gennem projekter.


§ 4 Foreningen tilføres midler ved medlemskontingenter, donationer, fondsansøgninger etc.klausuler på donationer skal respekteres.


§ 5 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Medlemskab opnås ved betaling af kontingent.


§ 6 Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 højst 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen.Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. I  lige årstal er 2 medlemmer af bestyrelsen på valg og i ulige årstal er resten af medlemmerne på valg. Der vælges 1 suppleant for 2 år. Der vælges 1 revisor for 2 år . Bestyrelsen afholder mindst 3 møder årligt, samt så ofte det skønnes nødvendigt. Undtagelsesvis kan møder afholdes som telefon -skype møder. Bestyrelsen informerer jævnligt medlemmerne om økonomi, særlige behov og den aktuelle situation i Moskva gennem et informationsbrev (primært via mail). Medlemmer uden mail tilgodeses med almindelig post. Bestyrelsen redigerer og vedligeholder foreningens hjemmeside.


§ 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes årligt og senest 30 april.Indkaldelse til generalforsamling skal være medlemmerne i hænde via informationsbrev 3 uger før afholdelse.


§ 8 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revideret og underskrevet regnskab skal foreligge inden generalforsamlingen.


§ 9 Foreningens daglige ledelse foretages af forretningsudvalget bestående af formand, næstformand og kasserer. Forretningsudvalget tegner foreningen udadtil.


§10 Ændringer i nærværende vedtægter kræver 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling. Beslutning om opløsning af foreningen træffes af generalforsamlingen med et 2/3 flertal på to på hinanden følgende møder, der afholdes med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum. Ved opløsning beslutter generalforsamlingen et evt. overskuds anvendelse i overensstemmelse med foreningens formål.